slider1
slider2
Muiden-Pampus-uitzicht
bar-salonschip-succes

Hulp nodig?

Wij helpen u graag bij het organiseren van een perfecte vaartocht!

Bel me
Mail mij

Algemene voorwaarden van Rederij Succes

gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921

Download onze Algemene voorwaarden

Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Diensten:
De door Rederij Succes in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten
betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of
meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand
gekomen overeenkomst.
b. Wederpartij en / of Opdrachtgever:
De partij aan wie Rederij Succes een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is
aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is
aangegaan.
c. Opdrachtnemer:
Rederij Succes die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals
hiervoor omschreven, hierna te noemen “Rederij Succes “.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Rederij Succes. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Rederij
Succes te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Rederij
Succes zulks schriftelijk bevestigt.
b. Een ieder die deelneemt aan de door Rederij Succes aangeboden vaartocht wordt geacht van de
inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
c. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Rederij Succes
geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen
alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
d. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij
deze door Rederij Succes uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Rederij Succes van
documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard,
geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Rederij Succes.

Aanbiedingen

a. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van
Rederij Succes vrijblijvend.
b. Rederij Succes behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.
c. Indien door Rederij Succes op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van
een door Rederij Succes aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij
geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Rederij Succes een overeenkomst te zijn aangegaan
volledig conform de daartoe door Rederij Succes gedane aanbieding.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rederij Succes aan opdrachtgever
dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In
spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt
totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Rederij Succes van de gegeven opdracht en
zal Rederij Succes binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.
b. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rederij Succes zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Rederij Succes geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
c. Rederij Succes bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Gewijzigde uitvoering

Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door
onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met
deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rederij Succes wijst de wederpartij
daarbij op de financiële consequenties.

Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van
kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot
verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk
tussen partijen te worden overeengekomen.

Annulering door de wederpartij

a. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand
gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend
verzonden aanzegging van de wederpartij aan Rederij Succes. Als annuleringsdatum geldt de datum
waarop Rederij Succes de aanzegging ontvangt.
b. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt
de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 40 % van het totaal
aan Rederij Succes op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
c. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de
overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50 % van het totaal aan
Rederij Succes op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
d. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt
de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60 % van het totaal
aan Rederij Succes op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
e. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt
de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 80 % van het totaal
aan Rederij Succes op de voet van overeenkomst verschuldigd is.
f. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de
overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 95 % van het totaal aan
Rederij Succes op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.

Betaling

a. Betaling door de wederpartij aan Rederij Succes dient te geschieden conform de op de factuur
vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke
van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. In elk geval
dient het volledige bedrag uiterlijk twee dagen voor de vaarttocht te zijn voldaan. Betaling geschiedt
zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag
blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in
verzuim.
b. Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rederij Succes
zijn ingediend.
c. Rederij Succes behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
d. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van
Rederij Succes , bij contante betaling geldt alleen de door Rederij Succes uitgegeven kwitantie als bewijs
en tijdstip van betaling.
e. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van
rechtswege in verzuim is.

Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd
waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Rederij Succes alsdan
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten,
zowel in als buiten rechte, welke Rederij Succes moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn
verplichtingen te vergoeden. Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling

a. Alle kosten welke door Rederij Succes worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder
begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een
gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
b. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag
met een minimum van 250 euro (exclusief BTW) per vordering. Indien Rederij Succes kan aantonen in
redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze
voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening
van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.
c. Rederij Succes heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige
rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
a. onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen
voor alle lopende overeenkomsten;
b. haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd
haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
c. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van
Rederij Succes afkomstige schriftelijke verklaring;
d één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is,
geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij Succes afkomstige schriftelijke
verklaring.
e. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.
f. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rederij Succes te allen tijde zijn
keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

Prijs

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden
opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is
Rederij Succes gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de
overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd
of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of
buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

Vertrouwelijke informatie

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere
partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze
verplichting zo goed mogelijk na te komen.

Medewerking wederpartij

a. Opdrachtgever zal Rederij Succes steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.
b. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet
conform de afspraken ter beschikking van Rederij Succes is of de wederpartij op andere wijze niet aan
zijn verplichtingen jegens Rederij Succes voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de
verplichtingen van Rederij Succes leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden
gebracht.
c. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rederij Succes onverwijld op te
volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Rederij Succes zonder vermelding van redenen
geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare
orde.
d. Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het
overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor
rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van
de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de
overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de
vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de
tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te
vervallen.

Reclames

a. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst door Rederij Succes.
b. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend
binnen 8 werkdagen na de door Rederij Succes verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd
het bepaalde in de volgende artikelen.
c. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de
overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.
d. Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort.
e. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de
opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van
een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

Aansprakelijkheid voor schade

a. Rederij Succes is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige
uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte
schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove
schuld, roekeloosheid of opzet.
b. In alle gevallen waarin Rederij Succes gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval
meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Rederij Succes
aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
c. Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Rederij Succes niet meer aansprakelijk voor haar
tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.
d. Rederij Succes sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor
Rederij Succes op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Rederij Succes
bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
e. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende
overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Rederij Succes voor schade die derden mochten lijden bij de
uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
f. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord
gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te
sluiten.
g. De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en
bezittingen van Rederij Succes door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor
schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het
personeel van Rederij Succes alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove
schuld van de betreffende personen.

Overmacht

a. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is
verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade,
natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog,
werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of
overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Rederij Succes gebruik maakt.
b. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en
billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de
overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken
gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden
zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk
beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis,
waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
c. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de
overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Rederij Succes reeds
gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan
Rederij Succes verschuldigd is.
d. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

Opschorting en beëindiging

a. Indien naar het oordeel van Rederij Succes de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe
aanleiding geeft, kan Rederij Succes op elk moment nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen,
bij gebreke waarvan Rederij Succes het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of
gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn
vermogen verliest, heeft Rederij Succes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan
wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig
haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
c. Indien Rederij Succes gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot
betaling van de met Rederij Succes overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Rederij
Succes de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.
d. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Rederij Succes na
deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog
aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar
verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan
worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.
e. In geval de overeenkomst door Rederij Succes wordt ontbonden wegens wanprestatie van de
wederpartij behoudt Rederij Succes recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
f. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke
tussenkomst is niet vereist.

Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden
en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Rederij Succes nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Rederij
Succes voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de
overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment
van ontbinding direct opeisbaar.

Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Rederij Succes
beslissend.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rederij Succes aangegane
overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met
betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.

Soest, Januari 2014.

Rederij Succes

 

www.rederijsucces.nl – Privacy Policy:

Tuesday, March 15, 2016

www.rederijsucces.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en
zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen
gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar ons via het contacformulier op onze website.

U wilt met collega’s, vrienden of uw familie een onvergetelijke vaartocht maken? Bij Rederij Succes passen we onze arrangementen volledig aan uw wensen aan. Aan boord creëert u uw eigen sfeer met een uitgebreid diner, een buffet of een drankje. Een huwelijk, muziek op het water, naar de Drijf In Bioscoop of voor anker gaan en genieten van het uitzicht? Alles is mogelijk.

Bestemmingen van arrangementen

De Pampus-cruise en een boottocht naar Muiderslot zijn razend populaire arrangementen. Wij brengen u over het water naar uw bestemming, waar u een rondleiding krijgt of zelfstandig op verkenning uitgaat. Na afloop halen we u weer op. Hetzelfde geldt voor ons arrangement naar stoomgemaal Hertog Reijnout, bij Nijkerk. Dit rijksmonument is minder bekend, maar ook absoluut een bezoekje waard.

Rondvaarten

Wordt het varen op de Vecht, langs buitenplaatsen en kastelen? Of toch een boottocht op het IJ, langs het Muziekgebouw aan ‘t IJ, het EYE Filmmuseum en de NDSM-werf? Wij varen u ook graag rond door het Oostelijk Havengebied. Onze deskundige gids vertelt u alles over dit centrum van de moderne Amsterdamse architectuur. Wilt u een hele dag op het water doorbrengen? Dan is het rondje Muiden – Amsterdam – Weesp een aantrekkelijke optie.

Speciale evenementen

Wij denken ook graag met u mee over speciale evenementen. Van een spectaculaire vaartocht in supersnelle rubberboten (RIB’s) tot een gezellige wijnproeverij aan boord: de mogelijkheden zijn eindeloos. Laat ons weten wat uw wensen zijn.

Maak uw keuze uit één van onze schepen

Altijd een passend schip

Klik op één van bovenstaande boten. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Bel 033 – 260 00 09 of stel een vraag via het contactformulier